Privacy verklaring 2018:

’t Westen Clean Fresh You bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij informatie geven over hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. ‘t Westen / Clean Fresh You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als ‘t Westen / Clean Fresh You zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit beteken dat wij in ieder geval:

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de doelstelling(en) Administratieve doeleinde, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens, zakelijk Telefoonnummer, zakelijk E-mailadres, geslacht. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden verwerkt ten behoeve van de doelstelling(en) Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van website-bezoekers:

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door ‘t Westen / Clean Fresh You verwerkt ten behoeve van de doelstelling(en) Website beheren, verbeteren en het gebruik analyseren. Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens, via cookies: IP-adres, type browser, bezochte pagina’s op de website. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Gebruik van cookies ‘t Westen / Clean Fresh You plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Cookies uitschakelen U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk hierbij aan postverzending, hostingdiensten en Automatiserings-dienstverleners. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerking van persoonsgegevens minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

‘t Westen / Clean Fresh You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. d.w.z. gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaart en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens ‘t Westen / Clean Fresh You van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen:

Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens ‘t Westen / Clean Fresh You

Hovenierstraat 97,

2671 DB NAALDWIJK

info@cleanfreshyou.nl