ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Hepson B.V. h.o.d.n. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. Hovenierstraat 97 te Naaldwijk.

Inschrijving kamer van koophandel nr. 27294421 juni 2017

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Onder partijen wordt verstaan:

 1. Hierna te noemen ’t Westen / Clean.Fresh.You. : statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naaldwijk aan de Hovenierstraat 97.

 2. Hierna te noemen opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens/wier opdracht, aldus onderstaande voorwaarden, schoonmaak en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht. Hieronder verstaan wij, koper/opdrachtgever/derde partij,

 3. Hierna te noemen aanbiedingen: Alle aan de opdrachtgever gedane prijsopgave, prijsaanbiedingen en offertes.

 4. Hierna te noemen overeenkomst: iedere opdracht/overeenkomst/ uit te voeren werkzaamheden met ’t Westen / Clean.Fresh.You., dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de breedste zin. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd , zoals aangegeven/genoemd in de aanbieding. Een overeenkomst is gesloten na schriftelijke bevestiging van opdrachtgever of na aanvang van de werkzaamheden zoals om-schreven in de aanbieding.

 5. Hierna te noemen Object: de in de aanbieding aangegeven schoon te houden/maken (on)roerende zaak of deel hiervan.

 6. Hierna te noemen werkomschrijving: het uitvoeringsprogramma al dan niet bij aanbieding te verstrekken document waarop aangegeven de uit te voeren werkzaamheden.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en werkzaamheden en alle overeenkomsten (in binnen- en buitenland) in de breedste zin van het woord, die door ’t Westen / Clean.Fresh.You. aangegaan zijn met opdrachtgever.

 2. Als opdrachtgever voorwaarden voert, zijn deze voor ‘’t Westen / Clean.Fresh.You. niet bindend voor zover deze afwijken van alle in deze genoemde voorwaarden.

 3. Eventuele veranderingen/aanpassingen van deze voorwaarden, door ’t Westen / Clean.Fresh.You. toegepast/toegestaan ten voordelen van opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

 4. Eventuele ongeldigheid/wijziging van een artikel of sub artikel van deze Algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen op deze Algemene voorwaarden.

 5. Op deze alle artikelen van deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 6. Alle geschillen tussen ’t Westen / Clean. Fresh. You. En opdrachtgever, worden onderworpen aan het oordeel van een absoluut bevoegde Rechter of rechterlijke instantie

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn naar beste weten door ’t Westen / Clean.Fresh.You. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

 2. De gemaakte aanbiedingen, door ’t Westen / Clean.Fresh.You., zijn geldig gedurende 2 maanden tenzij anders is aangegeven. ’t Westen / Clean.Fresh.You. is slechts aan de aanbiedingen gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 2 maanden schriftelijk wordt bevestigd tenzij anders afgesproken. De in de offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. De verstrekte opgave op, websites, catalogi, folders, tekeningen, sociaal media of op andere wijze betreffende maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, of resultaten, door ’t Westen / Clean.Fresh.You., moeten worden gezien bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. ’t Westen / Clean.Fresh.You. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST EN UITVOERING

 1. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is slechts aan de overeenkomst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever, of bindend als ‘t Westen / Clean.Fresh.You. met de uitvoering van opdracht is begonnen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen door opdrachtgever op bovenbedoelde overeenkomsten bindt ‘t Westen / Clean.Fresh.You. eerst, nadat en voor zover deze door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

 2. De opdrachtgever heeft wijzigingen of aanvullingen op met ‘t Westen / Clean.Fresh.You. gesloten overeenkomsten geaccepteerd, als opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij van bedoelde wijziging/aanvulling kennis heeft genomen op het moment dat ‘t Westen / Clean.Fresh.You. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is gestart. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie hiervoor opdracht heeft gekregen, kan en mag namens ‘t Westen / Clean.Fresh.You. overeenkomsten sluiten.

 3. De kosten van benodigde materialen voor uitvoering van de overeenkomst zijn in de prijs inbegrepen. Tenzij anders vermeld. ’t Westen / Clean.Fresh.You. is vrij in de keuze van materialen tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal vrij van kosten ter beschikking stellen voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas alsook overige materialen en hulpmiddelen die door ‘t Westen / Clean.Fresh.You noodzakelijk geacht worden en niet door ‘t Westen / Clean.Fresh.You verstrekt zullen worden, zoals aangegeven in de overeenkomst. In overleg met ‘t Westen / Clean.Fresh.You zal de opdrachtgever voldoende faciliteiten ter beschikking stellen ten behoeve van het personeel van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. Onder faciliteiten wordt verstaan: afsluitbare berging voor materiaal, opslag, garderobe en dergelijke.

 4. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. heeft ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden gelden. Op voorwaarde dat ‘t Westen / Clean.Fresh.You. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enige verplichtingen tegenover ‘t Westen / Clean.Fresh.You. zou kunnen doen ontstaan.

 5. De duur van de overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd of de tijd die aangegeven is op de aanbieding, of zolang de opdracht duurt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

  Indien van toepassing op aanbiedingen met onbepaalde tijd, de aanbieding gaat in op de dag van de eerste uitvoering met een proeftijd van 2 maanden. Binnen deze proeftijd kunnen ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en/of opdrachtgever opzeggen zonder opgaaf van reden.

 6. De werkzaamheden zullen conform het uitvoeringsprogramma, van de op de aangegeven aanbieding, worden uitgevoerd.

 7. inden van toepassing, tenzij anders aangegeven, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever dan wel van ‘t Westen / Clean.Fresh.You., kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

 8. Indien van toepassing , ‘t Westen / Clean.Fresh.You zal de werkzaamheden op met de opdrachtgever overeengekomen vaste dagen in de week uitvoeren. Indien (een van) de overeengekomen dagen op enig moment samenvallen met een officieel erkende feestdag, (als officiële feestdagen worden beschouwd: Nieuwjaarsdag, de beide pinksterdagen, Hemelvaartsdag, de beide Paasdagen, de beide Kerstdagen en koningsdag.) komt dit voor risico van de opdrachtgever, in die zin dat ‘t Westen / Clean.Fresh.You niet gehouden is om de werkzaamheden op de officieel erkende feestdag uit te voeren en evenmin gehouden is om de werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen, zonder dat dit tot enige prijsvermindering voor de opdrachtgever zal leiden.

 9. Indien van toepassing, als ‘t Westen / Clean.Fresh.You. op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden verricht in het weekend of op officiële feestdagen, (als officiële feestdagen worden beschouwd: Nieuwjaarsdag, de beide pinksterdagen, Hemelvaartsdag, de beide Paasdagen, de beide Kerstdagen en koningsdag.)zullen deze werkzaamheden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Het uurtarief per medewerker dat bij dit meerwerk hoort is 150% van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief per medewerker.

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 1. De in de overeenkomst genoemde uitvoer-/levertermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend voor ‘t Westen / Clean.Fresh.You.

 2. Overschrijding van de in de overeenkomst genoemde termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

  Bij buitensporige overschrijding van de levertijd, ter beoordeling van ‘t Westen / Clean.Fresh.You., zal ‘t Westen / Clean.Fresh.You. in nader overleg treden met opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat de plaats van de te leveren dienst aanwezigheid kent van water en elekticiteit en voor ‘t Westen / Clean.Fresh.You., ter beoordeling van

  ‘t Westen / Clean.Fresh.You., goed bereikbaar is en binnen de regels van de wet parkeerbare plaats voor de voertuigen van ‘t Westen / Clean.Fresh.You., zodat opdracht naar behoren uitgevoerd kan worden.

 4. Wanneer door ‘t Westen / Clean.Fresh.You., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of na-koming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You..

 5. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, is ‘t Westen / Clean.Fresh.You. gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld-zonder rechterlijke tussenkomst-de uitvoering op te schorten, zonder dat ‘t Westen / Clean.Fresh.You. tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN RISICO

 1. De keuze van het transportmiddel wordt bepaald door ‘t Westen / Clean.Fresh.You..

 2. Het transport van de bij ‘t Westen / Clean.Fresh.You. bestelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Alle bestelde en of te vervoeren goederen vanaf ‘t Westen / Clean.Fresh.You. reizen vanaf het moment van afzending voor risico van opdrachtgever. Ook bij een overeenkomst met franco levering is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle geleden schade tijdens het vervoer, voor zover de hier- voor bedoelde schade niet gedekt wordt door een eventuele transportverzekering van ‘t Westen / Clean.Fresh.You..

 4. De goederen worden uitsluitend aan de voordeur of bij een andere door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. te kiezen losplaats, afgeleverd. Als goederen anders dan voordeur, zoals verdiepingen) dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of op een andere wijze in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, heeft ‘t Westen / Clean.Fresh.You. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling, opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

 5. Bij aankomst en/of in ontvangst nemen van de goederen zal de opdrachtgever zich overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Als blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens ‘t Westen / Clean.Fresh.You., verklaart opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen en vervalt hierbij enkele aanspraak/vergoeding van goederen.

 

ARTIKEL 7: ANNULERING/ONTBINDINGEN/OPSCHORTING

 1. Beëindiging of annulering van de overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden. Indien van toe-passing op een overeenkomst van onbepaalde tijd zal beëindiging van een overeenkomst door beide partijen een termijn in acht worden genomen van 2 maanden. Deze termijn vangt aan op het mo-ment waarop de opdrachtgever aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. schriftelijk bekend maakt dat gunning van overeenkomst aan derden heeft plaatsgevonden, dan wel dat door de opdrachtgever besloten is dat uitvoering van overeenkomst niet meer zal plaatsvinden.

 2. t Westen / Clean.Fresh.You. is bevoegd de opdracht uit te voeren die in detail afwijkt van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Indien ‘t Westen / Clean.Fresh.You. van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdracht uitvoert die wezenlijk van de overeengekomen overeenkomst afwijkt en niet aan de gegarandeerde kwaliteit voldoet, is de opdrachtgever bevoegd de overeen-komst te ontbinden. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 10 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt en op redelijkerwijs had kunnen ontdekken

  De opdrachtgever heeft geen ontbindingsbevoegdheid als de gewijzigde werkzaamheden die ten- minste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

 3. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. heeft het recht haar verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten, als opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen de overeen-komst geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden, zonder door opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden, dit met betrekking tot eerder door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden of overige.

 4. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden, en vorderingen van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. op opdrachtgever onmiddellijk op te eisen, in de volgende gevallen. a. Indien na het sluiten van een overeenkomst aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. omstandigheden ter kennis komen die ‘t Westen / Clean.Fresh.You. op goede grondgeving te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. Indien ‘t Westen / Clean.Fresh.You. de opdrachtgever bij het sluiten van een overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is c. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en of materiaal waarvan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. d. Als er bij opdrachtgever sprake is van een Faillissement, uitstel van betaling, toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), andere vormen van schuldbegeleiding, ontbinding van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van ‘t Westen / Clean.Fresh.You., dreiging van deze omstandigheden.

 5. Indien opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te ontbinden/annuleren of op te schorten, is het ‘t Westen / Clean.Fresh.You. ook gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever, is dan, naar keuze van ‘t Westen / Clean.Fresh.You., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

 6. Indien van toepassing op aanbiedingen met onbepaalde tijd, de aanbieding gaat in op de dag van de eerste uitvoering met een proeftijd van 2 maanden. Binnen deze proeftijd kunnen ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en/of opdrachtgever opzeggen zonder opgaaf van reden.

 

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN KOSTEN

 1. Op iedere overeenkomst is door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. afzonderlijk een prijs of een tarief vastgesteld . Deze prijzen zijn gebaseerd op de dan bekende en/of bij de opname aanwezig of opgegeven oppervlakten en/of de opgegeven respectievelijk aangenomen bezetting, aankleding en bestemming van het object, kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Onder de prijs of het tarief vallen niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

 2. Opdrachtgever is verplicht melding te maken van blijvende afwijkingen van het overeengekomen, indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dient te gaan met prijsaanpassing. Prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen met inachtneming van de hierboven bepaalde wijzigingen. Bij uitblijving van melding kan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. de extra werkzaamheden in rekening brengen.

 3. 't Westen / Clean.Fresh.You. kan in overleg met de opdrachtgever prijsaanpassingen doorvoeren. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon en/of andere kosten van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. ten gevolge van een wijziging in de betroffen CAO dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen transportmiddelen en dergelijke zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in het beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Een prijsaanpassing zoals hierboven omschreven zal per schrijven aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. zal prijsaanpassing per ommegaande door- voeren tenzij opdrachtgever binnen 8 werkdagen na kennisgeving schriftelijk reageert.

 4. t Westen / Clean.Fresh.You. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

 5. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. behoudt zich het recht verzendkosten in rekening te brengen.

 6. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

 7. Eventuele reclames/kortingen, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, bij ‘t Westen / Clean.Fresh.You. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goe- deren. Eventuele reclames/kortingen zijn niet geldig in combinatie en kunnen niet meer ingediend worden nadat goederen en/of diensten reeds geleverd zijn.

 

ARTIKEL 9: BETALINGSCONDITIES / INCASSOKOSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van

  de door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een van onderstaande bank/gironummers: ABN Bank nr. NL89ABNA 045.26.98.928/Giro nr. NL14INGB 0002.0000.05/ G-rekeningnr. NL90ABNA099.5086.923 t.n.v. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. te Naaldwijk.

 2. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient dan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum wordt betaald.

 3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open- staan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. Indien de betaling van de door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ‘t Westen / Clean.Fresh.You., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. verder toeko-mende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro) NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op grond van het daarin bepaalde. Indien ‘t Westen / Clean.Fresh.You. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10: GARANTIES

 1. Door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. wordt uitsluitend garantie verleend bij het impregneren na reiniging van gevel. De garantie hierbij is vijf jaar met als advies na acht jaar de gevel te laten beoordelen i.v.m. weersinvloeden, onheil van buitenaf kan bij reinigingswerkzaamheden bouwkundige afwijkingen in aard en materiaal, nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door ‘t Westen Maakt Schoon.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID /SCHADELOOSSTELLING

 1. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of een onrechtmatige daad van‘t Westen / Clean.Fresh.You. of een van haar ondergeschikten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende van ‘t Westen / Clean.Fresh.You.

 2. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de opdracht-gever, waaronder schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en winstderving.

 3. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is alleen dan gehouden schade te vergoeden indien zij daarvoor verzekerd is en wel tot het bedrag dat de verzekering dekking verleent.

 4. De aansprakelijkheid van . ‘t Westen / Clean.Fresh.You. is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van €5000.

 5. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Daarom aanvaardt ‘t Westen / Clean.Fresh.You. dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

 6. Voor zover opdrachtgever, dan wel de door hem of haar ingeschakelde derde op basis van mede- werkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en hem/haar, dan is ‘t Westen / Clean.Fresh.You. niet aansprakelijk voor alle zijdens opdrachtgever, en/of diens ingeschakelde derde, veroorzaakte, of mede veroorzaakte, directe en indirecte schade; Ook niet tegenover de achterliggende opdrachtgever van opdrachtgever. Zo is ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en voornoemde derde ook nimmer aansprakelijk voor de aantasting van kwaliteit in bouwkundig- en esthetisch opzicht van de door haar en voor- noemde derde te reinigen objecten; niet vooraf, niet tijdens en niet na de te verrichten reinigings- werkzaamheden.

 7. Indien ‘t Westen / Clean.Fresh.You. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, dat met een maximum van EURO 2.000,00 (zegge; tweeduizend euro).

 8. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever tegenover ‘t Westen / Clean.Fresh.You. niet op. i. Daar waar er sprake is van een vervoersopdracht, waarbij ‘t Westen / Clean.Fresh.You. uitdrukkelijk verklaard heeft deze op zich te nemen, zal de aansprakelijkheid ten laste van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. nimmer verder reiken dan de eventuele door hem afgesloten standaard transportverzekering.

 9. Het is de werknemers van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst met ‘t Westen / Clean.Fresh.You. respectievelijk gedurende de duur van het schoonmaakcontract en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, bij de opdrachtgever in vaste dienst te treden respectievelijk om enigerlei wijze direct of indirect en buiten ‘t Westen / Clean.Fresh.You. om ingeschakeld te zijn voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten ten behoeve van de opdrachtgever. . Indien zonder instemming van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan verbeurt de opdrachtgever aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. een niet te matigen boete van € 500,= per bedoelde werknemer per week.

 

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel stakingen in andere bedrijven dan die van ‘t Westen / Clean.Fresh.You.,; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ‘t Westen / Clean.Fresh.You. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 2. ‘t Westen / Clean.Fresh.You. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ‘t Westen / Clean.Fresh.You. haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk ten hoogste 3 maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven genoemde termijn zullen ‘t Westen / Clean.Fresh.You. en de opdrachtgever over-leg plegen over de totaalprijs die dan gaat gelden voor de resterende overmachtsperiode.

  Tijdens de overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst en/of andere verplichtingen van ‘t Westen / Clean.Fresh.You. opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘t Westen / Clean.Fresh.You. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien ‘t Westen / Clean.Fresh.You. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft gedaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds gevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde werk geen zelfstandige waarde heeft.

 

Opgemaakt 2019 gedeponeerd bij de griffie te Den Haag onder nummer: 11/2019